Blog
... S ODPADMI JEDNODUCHO, BEZ STAROSTÍ A PODĽA PREDPISOV Prejsť na blog

Najlepšia cena, najefektívnejší vývoz biologického, kuchynského a reštauračného odpadu

Infolinka 0950 401 401

PARTNER PRE VAŠU PREVÁDZKU

Sme tam kde je treba, v každom kraji


Slovensko

Zaoberáme sa:

ZBEROM A ODVOZOM BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV (VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY “VŽP” )

20 01 25 rastlinné oleje a tuky

20 01 08 vedĺajšie živočíšne produkty

Spoločnosť ESPIK je oprávnená na základe rozhodnutia Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie Stará Ľubovňa v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov a  a rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa na vykonávanie zberu a prepravy vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3- kuchynský odpad a odpadu zaradeného v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z podľa katalógu odpadov.

 • Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov, materiál kategórie 3 " kuchynský odpad "

  Zber je zabezpečený prostredníctvom obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy

   Zabezpečujeme pravidelný vlastný odvoz z vašej prevádzky, ktorý uskutočňujeme v pravidelných intervaloch podľa dohody a zmluvných podmienok

  Zákazníkovi dodávame vlastné, čisté, dezinfikované a označené zberné nádoby zodpovedajúce platným predpisom

  Vedieme evidenciu tohto odpadu tak ako to vyžaduje platná legislatíva Pridelené úradné číslo : STOD-SL46-SK

 • Zber, preprava, výkup separovaných rastlinných olejov a tukov

  Poskytujeme vlastné označené nádoby podľa potreby

  Zabezpečujeme pravidelný zber a prepravu daného odpadu, podľa zmluvnej dohody

  Svojim partnerom poskytujeme jedinečný bodový systém kompenzácie, alebo finančného vyrovnania za odovzdanie odpadov 20 01 25 – rastlinné oleje a tuky

  Bodový systém je založený na bodovom hodnotení kde 1kg odovzdaného odpadu má hodnotu 1 bod. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať aký koľvek produkt prezentovaný v našom katalógu

  Katalóg produktov - tu

 • Online evidencia odpadov

  Pripravili sme pre Vás možnosť prihlásenia sa do online evidencie odpadov, kde podkladom sú kópie zberných listov potvrdené dodávateľom, ako aj odberateľom a následne spracované do elektronickej podoby pre potrebu hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vzoru tlačiva podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z. § 8

  V elektronickej podobe si viete kontrolovať množstvo odpadu a zberu, v prípade úradných kontrol viete vytlačiť celkový report

  V prípade záujmu o vygenerovanie prihlasovacieho mena a hesla evidencie odpadu, nás prosím kontaktujte mailom, alebo telefonicky a následne budú automaticky vygenerované prihlasovacie údaje, kde si po prihlásení môžete heslo automaticky zmeniť

  Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8 podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z. § 8, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov, hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

  Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu životného prostredia v danom meste a to najneskôr do 31. januára do nasledujúceho roka.

 • Zásobovanie prevádzok kvalitnými rastlinnými olejmi prostredníctvom partnerskej spoločnosti

  Spoločnosť PALMIOL ponúka pre svojich klientov širokú škálu rastlinných olejov a tukov napríklad:

  • 100% palmový olej
  • Repkový olej
  • Slnečnicový olej
  • Kokosový olej

  Distribúcia priamo do Vašej prevádzky

  Odborné poradenstvo ohĺadom správneho používania a výberu rastlinných olejov pre vyprážanie a tým znižujete pravidelnú spotrebu olejov.

  palmiol.sk

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA - office
0950 401 401
info@espik.sk


V PRÍPADE ZÁUJMU O SPOLUPRÁCU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ